Bondskaarten en maatschappelijke bijdragen 2018

DE MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE EN BONDSKAARTEN VOOR 2018.

  • Maatschappelijke bijdrage of lidgeld 2018

De maatschappelijke bijdrage of het lidgeld voor de clubs voor 2018 blijft gelijk op 70 euro indien deze betaald is voor 15 december 2017. Na 15 december wordt het lidgeld 80 euro.

Mogen wij aan de zaakgelastigden van de maatschappijen vragen om dit bedrag over te schrijven in een aparte overschrijvingen met duidelijke vermelding van de volledige naam van jullie maatschappij in de mededeling. We merken immers dat de houder van de rekening niet altijdeven duidelijk is vandaar de vermelding van de naam van jullie club in demededeling van de overschrijving.De betaling mag worden gedaan t.a.v. de schatbewaarder van deKNBBW(M. Van den Heuvel–Kattespoel 69, 2340 Beerse) op rekening BE860682 0022 0050–BIC GKCC BEBBZoals ondertussen reeds bekend, wordt de wipschutter vanaf1 januari2018 in beheer van de KNBBW opgemaakt. De nieuwe wipschutter zalgratis raadpleegbaar zijn door iedereen maar enkel in digitale vorm metde mogelijkheid zelf een afdrukbare versie te generereIn de maatschappelijke bijdrage is voor de club een account inbegrepenom alle openbare schietingen (of beschrijven) GRATIS tepubliceren in denieuwe wipschutter.Een inlassing zal dus niet verder moeten wordenbetaald!Clubs die de maatschappelijke bijdrage niet betalen voor 1januari, zullengeen toegang hebben om hun beschrijven gratis in te lassenin de nieuwewipschutter, zullen niet meer in de bondslijsten wordenvermeld enkunnen bijgevolg geen aanspraak maken op eender welke officiëleschieting georganiseerd door de KNBBW.

  • Bondskaarten 2018

Debondskaarten dienen ook betaald te worden aan de schatbewaarderineen afzonderlijke overschrijving als deze van de maatschappelijkebijdrage.Vermeld hierbij in de mededeling van de overschrijvingde volgendegegevens:-De volledige naam van uw maatschappij-Het totaal aantal gewenste bondskaarten (er hoeft geen onderscheidmeer worden gemaakt tussen seniors en jeugdschutters).De prijs per kaart bedraagt 13 euro, verzekering en deelname aan hetsectorkampioenschap inbegrepen. In 2018 zullen de bondskaarten opnieuw verdeeld worden via VLAS opbasis van ingave in het internet leden administratiesysteem(ILA). Dezezullen worden opgestuurd van zodra de leden in het ILA zijn ingegeven.In functie van de opmaak van de bondskaarten maar vooral ookverzekeringstechnisch, vragen wij de maatschappijen zo snel mogelijk debondskaarten te betalen en de leden te verlengen/toe te voegen in hetILA-systeem vanaf begin januari. Om technische redenen eigen aanhetonline programma, kan het aantal betaalde bondskaarten pas vanaf 1januari worden toegevoegd. De KNBBW zal dit zo snel als mogelijk in ordebrengen zodat jullie ook de leden vanaf begin januari kunnen inputten.3) Bijkomende bondskaarten en duplicatenWanneer blijkt dat de club aan het begin van het seizoente weinigbondskaarten heeft aangevraagd, kunnen bijkomende kaartenaangevraagd worden aan dezelfde prijs van 13 euro.Anders dan in het verleden kan dit vanaf 2018ALLEENbij deschatbewaarder via storting op de rekening zoals hierbovenvermeld. Bijde hoofdafgevaardigde zullen dus GEEN bijkomende bondskaarten meerkunnen/mogen betaald worden!De kostprijs van een duplicaat blijft 7,5 euro en kunnenook bij deschatbewaarder worden aangevraagd.Wij rekenen op een goede medewerking.

 

Bram Uvyn        Marc De Bruyne

Secretaris Generaal        Nationaal Voorzitter.