Info sectorvergadering en loting bondschietingen

Beste zaakgelastigden

Corona is jammer genoeg nog geen verleden tijd. Toch willen we vanuit de KNBBW jullie graag op de hoogte brengen van hoe we het komende schuttersseizoen momenteel zien en welke beslissingen er in functie van corona zijn genomen.

Een sectorvergadering zoals jullie gewoonlijk zijn, is helaas niet mogelijk om te organiseren. toch willen we op de digitale trein springen en op die manier jullie informeren mét de mogelijkheid tot vraagstelling. Deze digitale sectorvergadering zal echter wel in een vereenvoudigde en verkorte versie worden georganiseerd en met meerdere sectoren samen. We willen jullie op maximaal 1,5 uur enerzijds een update geven van het seizoen 2021 en de mogelijkheid geven om vragen te stellen.

Voor sector 1 en 2 gaat de sectorvergadering door op zondag 14 maart van 9 uur tot 11 uur 30

Voor sector 3, 4 en 5 gaat de sectorvergadering door op zondag 14 maart van 11u30 tot 13u00.

De KNBBW heeft voor 2021 een alternatief reglement uitgewerkt voor de loting en organisatie van bondsschietingen, rekening houdend met de kans dat er in de komende maanden nog beperkingen worden opgelegd als gevolg van corona. We vragen uitdrukkelijk aan de clubs die interesse hebben om een bondsschieting te organiseren in 2021, hiervoor duidelijk hun kandidatuur te stellen via het aanmeldingsformulier die naar de zaakgelastigde gemaild is.

Reglement bondschietingen

De algemene vergadering van de KNBBW stelde op 23 januari volgende regels vast voor het loten van een bondsschieting in 2021.

1. VOORWAARDEN

Om een bondsschieting te kunnen loten moeten de maatschappijen:

- alle bijdragen aan de KNBBW betaald hebben

- alle leden ingegeven hebben in ILA

- maatschappijen die reeds een toegevoegde bondsschieting hebben kunnen geen
bondsschieting meer loten

2. VOORAF INSCHRIJVEN

Alle zaakgelastigden ontvangen een e-mail met daarin een inschrijvingsformulier om hun
maatschappij al of niet in te schrijven als kandidaat voor het loten van een bondsschieting

- geïnteresseerde maatschappijen om een bondsschieting te loten moeten zich vooraf
inschrijven. Laatste datum van inschrijven is 14 maart.

- maatschappijen die geen bondschietingen wensen te loten kunnen dit ook kenbaar maken
via het antwoordformulier (inschrijvingsformulier)

- het secretariaat stuurt een herinnering naar de zaakgelastigden die nog niet gereageerd
hebben en dit, één week voor de afsluitingsdatum, op 7 maart.

- zowel de eerste aankondiging als de herinnering zal ook openbaar kenbaar gemaakt worden
via de facebookpagina van de KNBBW

- maatschappijen die niet gereageerd hebben vóór 15 maart komen niet meer in
aanmerking voor de loting.

- de maatschappijen die zich inschrijven voor het loten van een bondsschieting verklaren zich
akkoord met alle onderstaande modaliteiten.

3. LOTING

- de loting wordt opgesplitst in 3 delen:

a. In het eerste deel worden de bondsschietingen onder de 5 sectoren verloot die
georganiseerd worden van april t/m juni.

b. In het tweede deel worden de bondsschietingen onder de 5 sectoren verloot die
georganiseerd worden vanaf juli t/m september.

c. In het derde deel wordt de 3e bondschieting van sector 1 verloot die georganiseerd wordt na de
keizerschieting op 26 september en tot 15 oktober. Deze mag zowel tijdens de week als in het weekend
georganiseerd worden maar niet op feestdagen en op door de KNBBW georganiseerde activiteiten.

Zo vermijden we dat een sector die 2 bondsschietingen in april/mei zouden loten en die door
Covid moeten geannuleerd worden geen enkele bondsschieting meer zou hebben in 2021.

- werkwijze van de loting zelf:

a. Eerst wordt er een sector uitgeloot.

b. Uit de ingeschreven maatschappijen van deze uitgelote sector wordt dan een
maatschappij uitgeloot

c. Daarna wordt er een datum getrokken uit het eerste datumdeel (april-juli)

d. Vanaf punt a. t/m punt c. wordt herhaald totdat alle 5 sectoren hun 1 e bondsschieting
hebben geloot.

e. Vanaf punt a. t/m punt d. wordt herhaald tot alle sectoren hun 2e bondsschieting hebben
geloot. Met dit verschil dat de datums van de bondsschietingen nu uit het tweede datumdeel
komen (juli-september). Aansluitend zal ook de 3e bondsschieting voor sector 1 geloot worden.

f. Nadien wordt er uit elke sector nog één maatschappij geloot die als reserve wordt
aangeduid, voor het geval er toch één van de uitgelote maatschappijen uitdrukkelijk zou afzien van het
organiseren van de bondsschieting.
Een maatschappij die als reserve is uitgeloot en geen plaats moet innemen van een andere
maatschappij in 2021 kan geen aanspraak maken op het automatisch toekennen van een
bondsschieting in 2022.

4. BEVESTIGING

- de maatschappijen die een bondsschieting geloot hebben moeten binnen de 7 dagen en
uiterlijk tegen 27 maart hun gekozen datum binnen de vooropgestelde periode doorgeven
aan het secretariaat.

- maatschappijen die niet vóór 27 maart hebben bevestigd en hun datum hebben
doorgegeven, verliezen het recht op het organiseren van de gelote bondsschieting.
In dit geval zal het secretariaat contact opnemen met de maatschappij(en) die als reserve zijn
uitgeloot. Deze moeten dan zo snel als mogelijk hun voorkeurdatum terugkoppelen aan het
secretariaat en dit vóór 3 april.

5. UITSTELLEN EN/OF ANNULEREN VAN BONDSSCHIETINGEN DOOR COVID-19 MAATREGELEN.

De KNBBW behoudt zich het voorrecht om indien nodig, met als oorzaak door de overheid
opgelegde maatregelen, bondsschietingen uit te stellen of te annuleren zonder dat daar door
de maatschappijen enige vorm van schadeloosstelling of compensatie kan voor gevraagd
worden.

- het moet door de overheid toegelaten zijn om sportevenementen of sporten in
georganiseerd groepsverband in te richten waar minimum 100 deelnemers +
toeschouwers mogen aanwezig zijn.

- de cafetaria of kantine moet de mogelijkheid bieden om de door de overheid verplichte
maatregelen na te volgen. En de maatschappij moet alle geldende protocollen van sport en
horeca kunnen toepassen en naleven.

- indien er bondsschietingen moeten afgelast worden, dan kunnen deze opnieuw ingepland
worden op een andere datum zowel tijdens de week als in het weekend. Maar waarbij de
eerste afgelaste bondsschieting het eerst terug een datum kan inplannen.
De bondsschietingen met nieuwe datum mogen niet samenvallen met door de KNBBW reeds ingeplande
activiteiten zoals: vergaderingen, sectorkampioenschap, jeugdkampioenschappen. Indien dit
door omstandigheden niet lukt dan schuift de bondsschieting door naar 2022 en wordt deze bondsschieting gezien als geannuleerd in 2021. De maatschappij behoudt wel haar bondsschieting.

- het uitstellen/verplaatsen van bondsschietingen kan enkel na goedkeuring van de KNBBW
en moet voldoende op voorhand gecommuniceerd worden. Behalve in geval van plotse
verstrengde maatregelen ten gevolge van Covid-19.

- indien alle geplande bondsschietingen (5) tussen april-juli niet kunnen doorgaan vóór eind
juli dan worden deze als geannuleerd gezien en worden ze NIET meer op een nieuwe datum ingepland in 2021. Deze geannuleerde bondsschietingen worden verplaatst naar dezelfde periode in 2022. De maatschappijen behouden wel hun bondsschieting.

- De in 2021 geannuleerde bondsschietingen zullen in 2022 in mindering gebracht
worden van het totaal normaal te loten bondsschietingen (11).

- In 2022 zullen dus enkel het aantal bondsschietingen verloot worden dat overeenkomt met
11 min het in 2021 aantal geannuleerde schietingen.
De overgebleven te loten bondsschietingen zullen dan verdeeld en verloot worden zodat elke
sector terug 2 bondsschietingen heeft.

We hopen jullie massaal te mogen verwelkomen op 14 maart.

 

met sportieve groeten